Presunúť na hlavný obsah

Analýza verejných výskumných a inovačných politík a vyhodnotenie ich efektov

WP1
  • Začiatok realizácie WP: 1. mesiac
  • Koniec realizácie WP: 7. mesiac

CIEĽ

Vypracovať komplexnú analýzu existujúcich verejných výskumných a inovačných politík a napĺňania ich cieľov.

POPIS ČINNOSTÍ A METÓD

Od roku 2004 sa na Slovensku pripravilo a vo väčšej alebo menšej miere implementovalo niekoľko výskumných a inovačných stratégií, národných a regionálnych politík, ktoré mali vplyv na rozvoj ekosystému výskumu a inovácií. Rok 2004 sme si zvolili za začiatok hodnotenia z dôvodu vstupu Slovenska do EÚ, a tým aj väčšieho prepojenia na európskej politiky. Práve naše členstvo výrazným spôsobom ovplyvnilo politiky, a to tak na riadiacej, ako aj implementačnej úrovni. Vďaka nemu sme sa stali ako rovnocenný partner súčasťou rámcových programov EÚ pre výskum a vývoj (v tom čase 6. rámcový program), ale predovšetkým získali prístup k Európskym štrukturálnym a investičným fondom (EŠIF). Práve tie začali tvoriť hlavný a najväčší zdroj financovania výskumu a inovácií na Slovensku, čo malo opäť značný vplyv na nastavenie verejných politík Na politickej úrovni ide opäť o výrazný presah na európsku úroveň, a to predovšetkým z toho pohľadu, že národné politiky do veľkej miery reflektovali tie európske a sú nimi stále ovplyvňované.

V rámci projektu bude zmapovaná relevantná legislatíva, verejné výskumné a inovačné politiky, ich ciele a napĺňanie, logické prepojenia medzi nimi. Sústredíme sa najmä na vývoj od roku 2004 na troch hierarchických úrovniach:

  • úroveň Európskej únie;
  • národná úroveň na Slovensku;
  • regionálna úroveň v menej rozvinutých regiónoch Slovenska.

Obsahom prvého pracovného balíka projektu bude kvalitatívna analýza verejných výskumných a inovačných politík s vplyvom na územie, aktérov a dianie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska, ich efekty a napĺňanie ich cieľov. Zároveň zmapujeme aktuálne trendy v nastavení a implementácií výskumných a inovačných politík v EÚ a OECD.

Na úrovni Európskej únie budeme mapovať a analyzovať verejné politiky a regulácie, ktoré ovplyvňovali výskum a inovácie na Slovensku najmä od roku 2004, a to tak v oblasti legislatívy ako aj v oblasti záverov Rady Európskej únie a Rady EÚ pre konkurencieschopnosť, prípadne Výboru regiónov. Zameriame sa tiež na politiky, ktoré boli implementované prostredníctvom rámcových programov pre výskum a inovácie (FP7 a Horizon 2020), v relevantných prípadoch aj CIP  (Competitiveness & Innovation FP) a COSME (Small and Medium-sized Enterprises).

Na národnej úrovni sa projekt zameria na monitoring legislatívy a strategických politických dokumentov, ktoré boli prijaté alebo účinné v rovnakom čase. Hlavným cieľom bude analyzovať  aktuálny stav národných politík a regulácií, ich prepojenie na európsku a regionálnu úroveň a identifikovať možné nedostatky v ich nastaveniach. Budeme hodnotiť samotné implementačné politiky vo forme štátnych programov na podporu výskumu a inovácií a iné výzvy v záujme zistenia miery napĺňania cieľov národných politík.

Na regionálnej úrovni budeme mapovať a analyzovať regionálne inovačné stratégie, ktoré boli prijaté v jednotlivých samosprávnych krajoch, ako aj programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja, stratégie a partnerstvá kľúčových miest menej rozvinutých regiónov. Sú nimi predovšetkým krajské mestá Trnava, Trenčín, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Prešov a Košice a mestá s vyššou koncentráciou výskumu a inovácií na Slovensku, ako napríklad Zvolen a Martin.

V prvom mesiaci realizácie prvého WP bude pripravené detailná metodika a podrobný časový rámec jeho realizácie. Pracovný balík sa bude realizovať predovšetkým prostredníctvom desk research, následne sa uskutočnia štruktúrované rozhovory s tvorcami politík a predstaviteľmi výskumných inštitúcií, univerzít a inovatívnych firiem. Uskutoční sa tiež minimálne jeden okrúhly stôl v každom z oprávnených regiónov. Výsledkom bude prvý ucelený prehľad politík, ktoré od roku 2004 ovplyvňovali a ovplyvňujú výskum a inovácie na Slovensku, ako aj prehľad aktuálnych trendov.

VÝSTUP

  • (A) Analýza verejných výskumných a inovačných politík a vyhodnotenie ich efektov.

 

zdieľať článok