Presunúť na hlavný obsah

Dátová analýza aktuálneho stavu a potenciálu výskumno-inovačného ekosystému

WP2
 • Začiatok realizácie WP: 1. mesiac
 • Koniec realizácie WP: 27. mesiac

CIEĽ

Vypracovať komplexné dátové analýza aktuálneho stavu a potenciálu výskumno-inovačného ekosystému v menej rozvinutých regiónoch Slovenska.

POPIS ČINNOSTÍ A METÓD

Tradičné analýzy výkonnosti výskumu a inovácií musia byť nastavené tak, aby uspokojovali meniacu sa povahu inovačnej dynamiky a nové spôsoby akými inovácie urýchľujú rast produktivity a generujú socio-ekonomický dopad. Táto zmeny vo výskumnom a inovačnom ekosystéme ovplyvňujú spôsob ako analyzujeme a posudzujeme výkonnosť a ich schopnosť maximalizovať spoločenský a ekonomický dopad. Navyše v súčasnosti existuje mnoho faktorov, ktoré nás nútia ísť za tradičné vedecko-technologické metriky, a ktoré sú dôležité pre získanie komplexného obrazu. Vďaka kvalitnejším analýzam vieme lepšie nastaviť verejné politiky s cieľom vyššieho dopadu na spoločnosť, ale aj ekonomiku.

Obsahom druhého pracovného balíka projektu preto bude detailné komplexné vyhodnotenie aktuálneho stavu a potenciálu ekosystému výskumu a inovácií v menej rozvinutých regiónoch Slovenska. Krajina, regióny a mestá a ich verejné inštitúcie v tejto oblasti významne zaostávajú za svojimi konkurentmi v Európe aj vo svete, ktoré na rýchly vývoj a silný konkurenčný tlak reagujú koncepciami ako sú smart region a smart city.

Spoľahlivý obraz a pochopenie vnútornej štruktúry, zdrojov, aktivít, tematických zameraní a variabilnej výkonnosti výskumno-inovačných ekosystémov by mali slúžiť ako základ pri príprave a implementácii akýchkoľvek nových verejných politík a regulácií.

Cieľom balíku budú tiež vypracované chýbajúce kvantitatívne a kvalitatívne analýzy stavu výskumného a inovačného ekosystému v regiónoch, ako aj efekt štrukturálnych fondov EÚ a rámcových programov na tento ekosystém.

V prvej časti sa uskutoční (WP 2.1) rešerš všetkých analýz a čiastkových alebo komplexných hodnotení, ktoré sa týkajú výskumu a inovácií na Slovensku po roku 2004 do súčasnosti. V rámci tejto časti práce budú preštudované aj analýzy európskej a svetovej výkonnosti, ktoré majú dopad na Slovensko s jeho menej rozvinutými regiónmi.

V druhej časti práce na tomto balíku bude vypracovaná (WP 2.2) detailná unikátna metodika mapovania a komplexného vyhodnotenia aktuálneho stavu a potenciálu ekosystému výskumu a inovácií v menej rozvinutých regiónoch Slovenska. Metodika bude tiež zohľadňovať multidimenzionálny prístup dopadov výskumu a inovácií na spoločnosť a syntetizovať rôzne zdroje pre hodnotiaci proces vrátane ľudských a spoločenských hodnôt vs. zamerania projektových zámerov/výstupov, verejných politík, agendy medzinárodných organizácií a pod.

V tretej časti práce v tomto balíku sa zrealizuje samotná (WP 2.3) dátová analýza všetkých relevantných verejne dostupných dát (OECD, Eurostat, Štatistický úrad Slovenskej republiky, ministerstvá a iné verejné inštitúcie v oblasti výskumu a inovácií). V tejto časti sa zrealizuje aj prieskum možností zapojenia dodatočných dátových zdrojov, ako sú napríklad spoplatnené komerčné databázy akademickej literatúry (Scopus, Web of Science, Google Scholar), databázy patentov (WIPO, EPO, Google Patents), resp. iné dôležité dátové zdroje, ktorými disponujú konkrétne národné a nadnárodné inštitúcie a ktoré môžu byť prístupné pre výskumné či verejno-prospešné účely. Na európskej úrovni pôjde predovšetkým o dáta monitorujúce účasť v rámcových programoch Európskej únie (E-Corda a CORDIS ako zdroj dát k FP7 a Horizont 2020). Na národnej úrovni predpokladáme dostupnosť dát o účasti v operačných programoch OP Výskum a vývoj, OP Výskum a inovácie, a OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, Centrum vedecko-technických informácií SR a Výskumná agentúra). Zozbierané dáta sa budú analyzovať v piatich dotýkajúcich sa tematických oblastiach:

 • WP2.3.1 Zhodnotenie vývoja a súčasného stavu výskumu a inovácií;
 • WP2.3.2 Analýza vnútornej štruktúry a fungovania ekosystému výskumu a inovácií;
 • WP2.3.3 Efekty účasti v rámcových programoch Európskej únie;
 • WP2.3.4 Efekty štrukturálnych fondov Európskej únie na ekosystém;
 • WP2.3.5 Odhad potenciálu ekosystému výskumu a inovácií.

Na základe priebežných analýz a čiastkových výstupov následne vytvoríme interaktívny webový nástroj, ktorý bude umožňovať zobrazenie dostupných dát vo vzájomných súvislostiach. Aplikácia bude slúžiť ako špecializovaná virtuálna reprezentácia ekosystému výskumu a inovácií v menej rozvinutých regiónoch na Slovensku. Umožní kombinovať dostupné informácie o výskumníkoch a tímoch verejných výskumných inštitúcií, získaných grantoch zahrnutých v analýze ako aj výstupoch ich aktivít, ako sú publikácie a patenty. V projekte bude slúžiť pre identifikáciu reprezentatívnych prípadových štúdií, ktoré budú obsahom práce v nasledujúcom pracovnom balíku, a taktiež pre správne nadizajnovanie (sampling, stratifikácia, návratnosť) reprezentatívneho dotazníkového prieskumu medzi relevantnými aktérmi výskumno-inovačného ekosystému.

Výstupy WP 1 a WP 2 budú prezentované na konferencii, ktorá sa bude organizovať v 13. mesiaci riešenia projektu.

VÝSTUPY

 • (B) Vnútorná štruktúra a fungovania systému;
 • (C) Efekt účasti v rámcových programoch na výskumný a inovačný ekosystém;
 • (D) Efekt štrukturálnych fondov na výskumný a inovačný ekosystém;
 • (E) Analýza stavu výskumu a vývoja;
 • (F) Odhad potenciálu budúceho výskumu a inovácií;
 • (G) Webový interaktívny nástroj.

 

zdieľať článok