Presunúť na hlavný obsah

Odporúčania pre optimalizáciu verejných výskumných a inovačných politík

WP5
  • Začiatok realizácie WP: 19. mesiac
  • Koniec realizácie WP: 31. mesiac

CIEĽ

Predstaviť odporúčania pre optimalizáciu verejných výskumných a inovačných politík a legislatívy.

POPIS ČINNOSTÍ A METÓD

Verejné výskumné systémy sa za posledných 10-15 rokov podstatne zmenili a naďalej menia. Tieto zmeny je potrebné reflektovať aj na regionálnej a národnej úrovni. V posledných rokoch môžeme sledovať viacero trendov, ktoré verejné politiky ovplyvňujú. 

Prvým je rastúci vplyv zapájania širokej verejnosti do tvorby politík, tiež nazývaný zodpovedný výskum a inovácie (responsible research and innovation). Druhý trend sa týka nárastu tzv. návrhového myslenia (design thinking) a experimentovania pri formulácií politík. Tretí trend je rastúca digitalizácia politík, to v sebe zahŕňa rôzne príležitosti analýz veľkých dát (big data) pre lepšie politiky založené na dôkazoch. 

Zmeny môžeme sledovať aj na iných úrovniach. Väčšia dôležitosť je kladná na etický a spoločenský rozmer výskumu a lepšieho prepájania výskumných a inovačných politík so sociálnymi cieľmi. Veľkú príležitosť ponúka súčasný trend otvorenosti vlád a prístupnosti dát, ktoré predtým neboli k dispozícii. Práve toto môže mať značný dopad na tvorbu verejných výskumných a inovačných politík. Nové a prístupné dáta napríklad ponúknu nové možnosti hodnotenia prostredníctvom lepšieho prepojenia vstupov a výstupov, a tým aj lepšieho zacielenia politík. Ponúknu tiež lepšie možnosti koordinácie rôznych verejných inštitúcií. Tieto zmeny zároveň zvyšujú nároky na tvorcov verejných politík, ako aj odborníkov na monitorovanie a hodnotenie verejných nástrojov.

Výzvou je rovnako nastavenie politík v oblasti financovania inovácií vo firmách, teda či je lepšie využívať priamu podporu (granty) alebo nepriamu (daňové odpisy), resp, aký je vhodný mix týchto prístupov.

V záverečnom balíku tak navrhneme konkrétne odporúčanie, ktoré budú vychádzať zo získaných znalostí, dát a výstupov prvých štyroch WP. Odporúčania budú jasne definované s konkrétnymi návrhmi na zlepšenia v oblasti verejných výskumných a inovačných politík na Slovensku s prepojením na EÚ a regióny. Zároveň budú reflektovať aktuálne trendy v oblasti riadenia výskumu a inovácií a tvorbe politík, ktoré sa uplatňujú na medzinárodnej úrovni.

Ďalším výstupom WP5 bude komplexná analýza stavu výskumu a inovácií v SR a porovnanie so zahraničím. Analýza bude opäť vychádzať z výstupov jednotlivých balíkov. Cieľom je poskytnúť jednoznačné zhrnutie všetkých výstupov na projekte. Zároveň bude analýza obsahovať aktualizované dáta.

Posledným výstupom bude návrh legislatívnych zmien, ktoré by mali zlepšiť stav výskumu a inovácií v menej rozvinutých regiónoch.

Všetky uvedené výstupy budú založené na dátach a informáciách získaných počas projektu.

V rámci posledného balíku sa bude tiež realizovať séria individuálnych a skupinových rozhovorov, seminárov a okrúhlych stolov, kde budeme diskutovať navrhované opatrenia a výstupy projektu. Všetky výstupy WP5 budú oficiálne prezentované na národnej konferencii, ktorá bude zároveň záverečným podujatím projektu. Predpokladáme, že sa konferencii sa zúčastní min. 100 participantov.

VÝSTUPY

  • (K) Komplexná analýza stavu výskumu a inovácií;
  • (L) Odporúčania a policy paper;
  • (M) Návrhy na legislatívne zmeny.

 

zdieľať článok