Presunúť na hlavný obsah

Prípadové štúdie z výskumno-inovačného ekosystému

WP3
 • Začiatok realizácie WP: 7. mesiac
 • Koniec realizácie WP: 27. mesiac

CIEĽ

Vypracovať unikátne prípadové štúdie z výskumno-inovačného ekosystému menej rozvinutých regiónov Slovenska.

POPIS ČINNOSTÍ A METÓD

V rámci WP3 budeme realizovať minimálne 7 prípadových štúdií výskumných a vývojových organizácií/tímov z prostredia menej rozvinutých regiónov (za každý región minimálne jedna) s cieľom identifikovať kritické faktory ich úspešnosti, hľadať súvislosti a vzťahy medzi týmito faktormi navzájom a tiež v kontexte vplyvu širších spoločenských javov a prostredia. WP 3 bude využívať priebežné a záverečné výsledky WP2.

Prípadová štúdia predstavuje empirický výskum, ktorý skúma javy a fenomény (v našom prípade výskumné organizácie) z reálneho života, najmä v prípadoch, kedy hranice medzi skúmaným fenoménom a kontextom, v ktorom existuje/funguje nie sú úplne zrejmé (Yin 2017). Inými slovami, metóda prípadovej štúdie umožňuje pokryť práve kontextové podmienky, ktoré môžu byť vysoko relevantné pre výskum daného fenoménu. Prípadová štúdia (case study) je spôsob práce s  jednotlivým prípadom, kedy prehľadne, podľa vopred danej schémy usporiadame všetky fakty, ktoré sú nám o prípade známe a následne ich analyzujeme. Jedná sa o štandardnú metódu, ktorá umožňuje postihnúť niektoré súvislosti, ktoré nie sú na prvý pohlaď zjavné, a tak hlbšie pochopiť celý prípad. To následne môže viesť k zvoleniu adekvátneho prístupu pre potreby širšieho, reprezentatívneho hodnotenia (v rámci aktivít WP4).

Realizácia jedinečných prípadových štúdií z prostredia z výskumno-inovačného ekosystému napomôžu ilustrovať a overovať modely fungovania v týchto špecifických organizáciách, najmä v prípadoch, ktoré sú výrazne odlišné, alebo unikátne. Súčasne poskytnú možnosť zachytiť komplexnosť javov, namiesto ich redukciu zdôrazňovaním merateľných premenných a sledovaním obmedzeného súboru parametrov.

Výber jednotlivých prípadov bude reflektovať množstvo faktorov, napríklad variabilitu vedných odborov, veľkosť tímov, ich excelentnosť, dlhodobú udržateľnosť, efektivitu, ich zapojenie do medzinárodných sietí a ďalšie, ktoré úzko súvisia s problematikou výskumu a vývoja (pri identifikácii možných faktorov sa budeme opierať o štúdiu Jordan et al. (2003), detailnejšie popísané sú v nasledujúcej časti pri charakteristike WP4).

Výsledky a interpretácie prípadových štúdií poskytnú v rámci našich analýz viacero benefitov:

 • Zaradenie prípadu do všeobecného rámca informácií a poznatkov o problémoch, silných a slabých stránkach vedecko-výskumných tímov, ktoré sa vyskytli v konkrétnom skúmanom prípade;
 • Stanovenie prípadných ďalších potrebných informácií pre úplné pochopenie prípadu;
 • Hľadanie možností riešenia a intervencií pomocou odkazov na podobné prípady, v závislosti od konkrétnej podoby daného prípadu;
 • Získanie požadovaného odstupu pre objektívne posúdenie celého prípadu.

Poznatky získané z prípadových štúdií nám následne pomôžu vybrať relevantné merateľné parametre, ktoré poslúžia v nasledujúcej aktivite WP4 pri zostavení dotazníka zameraného na získanie unikátnych dáta z väčšieho množstva organizácií.

Postup realizácie prípadovej štúdie bude prebiehať v niekoľkých krokoch:

 • Zdôvodnenie, ako a prečo naplní prípadová štúdia ciele výskumu a odpovie na výskumné otázky, špecifikácia týchto výskumných otázok;
 • Identifikácia presných metód výskumu, ktoré budú použité (hĺbkové rozhovory, zúčastnené pozorovanie, zber archívnych informácií, materiálov, fokusové skupiny atď.);
 • Príprava plánu zberu údajov a informácií;
 • Zabezpečenie spoľahlivosti a validity a možnosti zovšeobecnenia;
 • Samotný zber dát prostredníctvo relevantných a dostupných metód a ich následná analýza;
 • Interpretácia zistení.

VÝSTUPY

 • (H) Séria prípadových štúdií z menej rozvinutých regiónov

 

 

zdieľať článok